भजनी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय :

भजनी नगरपालिकाको चिनारी :

समावेश भएका साविकका नगरपालिका र गा.वि.स.हरु :- भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका र थापापुर गा.वि.स. ,
नगरपालिकाको केन्द्र :- साबिक भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकाको कार्यालय ,
सिमाना :
पूर्व :- टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गा.पा.
पश्चिम :- कैलारी गा.पा.
उत्तर :- घोडाघोडी नगरपालिका र जोशीपुर गा.पा.
दक्षिण :- छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तरप्रदेश राज्य तिकुनिया र वेलरायां ,
नगरपालिका घोषणा मिति : २०७३।११ ।२७ ,
नगरपालिका कार्यन्यन मिति :- २०७३।१२ ।०१ ,
वडा संख्या :- ९
नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल : १७६.२५ वर्ग कि.म.,
जनसंख्या :- ५१८४५ ,
सम्पर्क नम्वर ०९१-५८०१०१
वडा बिभाजन :
हालको वडा नं.- १ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्त साबिकका वडा नं.- ७ , ८
हालको वडा नं.- २ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-६
हालको वडा नं.- २ समावेश भएको साबिक गा.वि.स. -थापापुर साबिकका वडा नं.-४
हालको वडा नं.- ३ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-४,५
हालको वडा नं.- ४ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-१०,११
हालको वडा नं.- ५ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-२,३
हालको वडा नं.- ६ समावेश भएको साबिक गा.वि.स. - थापापुर साबिकका वडा नं.-१-३, ७
हालको वडा नं.- ७ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-१
हालको वडा नं.- ८ समावेश भएको साबिक गा.वि.स. - थापापुर साबिकका वडा नं.-५,६,८,९
हालको वडा नं.- ९ समावेश भएको साबिक न.पा. - भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं.-९,१२