सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०९१- ५८०१०१, ५८०२०१

नगर प्रमुखको कार्यकक्ष ०९१ - ५८००७८,

नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष ०९१- ५८००७९

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !