भजनी न.पा.वडा नं.१ भजनीमा रहेको श्री महुन्याल बाबा थान /