भजनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत, उप सचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको बिदाई कार्यक्रम ...

भजनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत, उप सचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको बिदाई कार्यक्रम ..२०७४/०७/१४.