भजनी नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोहको झलक, २०७४/०७/२७.