भजनी-त्रिशक्ति नगरपालिका को संक्षिप्त जानकारी

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाको चिनारी
भौगोलिक अवस्था : पूर्व : जोशीपुर गा.वि.स., थापापुर गा.वि.स.र नारायणपुर गा.वि.स.,पश्चिम : रतनपुर गा.वि.स. र वसौटी गा.वि.स.,
उत्तर : पहलमानपुर गा.वि.स.र घोडाघोडी नगरपालिका
दक्षिण : छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तरप्रदेश राज्य तिकुनिया र वेलरायां , नगरपालिका कार्यन्यन मिति ः २०७१।८।२४, वडा संख्या : १२
नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल : १४२.०२ व.कि.म., जम्मा घरधुरी संख्या : ६३६८,
कुल जनसंख्या ३८,१४९ (महिला १९१८२ पुरुष १८९६७)२०६८को जनगणना अनुसार