Prasantation policy, Programe and budget of Bhajani Municipality " Pratham Nagar Sabha Adhibeshan-2074" by Bhajani Municipality mayor shree sher Bahadur Chaudhary.