Oppening of Bhajani Municipality "Pratham Nagar Sabha Adhibeshan-2074"by Lekharaj Bhatta .